post

Zavedenie metódy Clil

Otázky k metóde CLIL – výučba anglického jazyka

prerokované na Rade školy – 20.5.2019

 

1. Záväzné prihlášky od rodičov pre prihlásenie detí na Clil výučbu sú termínovo nastavené do 30.4.2019, pričom v máji majú byť podpísané zmluvy medzi rodičmi a občianskym združením školy pre Clil výučbu – nie škola? (J.Selep)

Zmluvy sú medzi rodičmi a OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. To momentálne zakladá advokátska kancelária. Dostali pokyn až po oznámení počtu záujemcov o ANJ program na škole (J. Marček).

2. Finančné prostriedky od rodičov = 110 Eur/mesiac nemá vyberať škola, lebo zo zákona nie je podnikateľský subjekt, ale má to byť naviazané na občianske združenie školy a to má následne príslušnú časť prostriedkov preposlať škole na materiálno-technické vybavenie a príslušnú časť poskytovateľovi služby Clil metódy. Ako to je poriešené vo väzbe finančných tokov obec – škola = ako je to poriešené v oboch rozpočtoch t.j. rozpočte obce a školy???? (J. Selep)

Rodičia platia OZ za služby a tovar, ktorý je potrebný na zabezpečenie učenia ANJ prostredníctvom zahraničných lektorov na základe Zmluvy o súčinnosť OZ so školou. Materiálne veci sú darované škola na základe darovacej zmluve. Ak ostanú v rozpočte financie, vedenie OZ osloví vedenie školy a prispeje na projekty, ktoré škola potrebuje odfinancovať. Je to dobrá vôľa OZ. Určite OZ neurčí presne sumu, lebo sa nedá presne povedať, koľko OZ vyberie financií. Výška ročného obratu OZ závisí počtu detí v triedach, počtu zliav (súrodencov, zamestnaneckých a iných zliav, výber 2 percent z daní, počet neplatičov, atď). (J. Marček)

3. Súčasné triedy sa budú musieť preskupiť pre deti s Clil metódou výuky a bez Clil metódy, aký to bude mať vplyv na kapacitné možnosti školy s potrebou aspoň 3och nových prváckych tried pre šk.rok 2019/2020 = aj prevádzkové náklady a rovnako na mzdové náklady školy??? (J. Selep)

Z organizačných dôvodov je deti lepšie dať do jednej triedy, škola si určí počet tried s CLIL do budúcich rokov. Prevádzkové náklady budú rovnaké ako by to bola riadna trieda- nemá to žiadny vplyv na rozpočet. Náklady platia rodičia – na vybavenie, pomôcky, lektorov… (vedenie ZŠ)

4. V neposlednom rade podľa informácie budú rozdiely aj v množstve absolvovanej výučby niektorých predmetov medzi žiakmi s Clil výučbou a bez nej -napr. SJ a Anj jazyky???? (J. Selep)

Nebude. Žiaci v ANJ triedach majú štátom garantované kurikulum tak isto, ako žiaci v normálnych triedach. (J. Marček)

5. Dopad na vyučovanie – na hodinovú dotáciu (teda praktické riešenie ako s učivom – či sa bude stíhať preberať)? (K. Blaščáková)

Lektori učia tú istú tému, ako normálny učiteľ po ŠkVP. Lektor spolupracuje s učiteľom daného predmetu. Ide sa podľa učenia CLIL, ktoré je presne definovaná pedagogicko-organizačných pokynoch. (J. Marček)

6. Zapracovanie tohto vyučovania do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických výchovno-vzdelávacích plánov (spôsoby implementácie – teda ako a kto to vlastne do tých plánov bude dávať)? (K. Blaščáková)

Nie je nič potrebné nikam dávať. Keď sa učí kolobeh vody, lektor učí kolobeh vody v angličtine. (J. Marček)

7. Kvalifikovanosť pedagógov, ak pedagóg vyučuje daný predmet, či je naň riadne kvalifikovaný? (K. Blaščáková)

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa lektor podieľa na vyučovaní, kde triedny učiteľ je na hodine. Lektor má mať VŠ vzdelanie prvého stupňa. (J.Marček)

8. Naša úloha ako pedagógov v tomto celom, kto si bude robiť prípravy na hodiny, ako sa bude napĺňať obsahový a výkonový štandard na danej hodine? (K. Blaščáková)

Lektor odučí hodinu v spolupráci s slovenským učiteľom. Lektor si spraví prípravu a odučí hodinu. (J.Marček)

9. Ktoré OZ bude uzatvárať zmluvy s rodičmi? Kedy bude zmluva pre rodičov zverejnená? (L. Ježeková H.)

OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. Jej znenie môžeme pripraviť aj teraz, ale zmluvy sa pravdepodobne budú dávať rodičom prvý septembrový týždeň. (J.Marček)

10. Aký je predpokladaný počet tried – celé triedy CLIL a či budú aj polovičné CLIL triedy (sú na ne kapacitné možnosti)? (L. Ježeková H.)

V budúcom roku si určíme presné pravidlo pre CLIL triedy – jedna – dve triedy na ročník, podľa kapacít školy.

V šk.roku 2019/2020 – ZŠ Školská: 1x prvácka trieda, ZŠ Javorová alej: 2x prvácka trieda, 1,5 x druhácka trieda, 1x tretiacka trieda, 1x štvrtácka trieda, 1,5x piatacka trieda. Info o rozdelení bude dostupné cez Edupage. (vedenie ZŠ)

11. Prosím priniesť k nahliadnutiu – vzorový rozpočet (na čo smerujú financie 110 eur/mesačne/žiak), zmluvu medzi rodičom a OZ, darovaciu zmluvu medzi OZ a školou. Prípadne iné zmluvné dokumenty, ktoré sa uzatvárajú medzi subjektami. (L. Ježeková H.)

Prikladáme vzorový rozpočet. Stačí zadať celkovú sumu a tabuľka sa preráta. (J.Marček)

OZ ANJ Ch Grob vzorovy rozpocet

post

CHLADENIE BUDOVY ZŠ A MŠ – Javorová alej

Vzhľadom na prehrievanie školy na Javorovej aleji je potrebné situáciu riešiť s ohľadom na zdravie a optimálne prostredie na výučbu.

Najvhodnejšou alternatívou je umiestnenie klimatizácie v triedach na slnečnej strane ZŠ, ktoré najviac trpia prehrievaním a kde prichádza ku kolapsom z tepla.

Zatemnenie vonkajšími elektrickými žalúziami nie je vhodné, keďže nie je vybudovaná elektroinštalácia, odhadované náklady prevyšujú náklady na klimatizáciu. Zároveň by v čase horúčav nebol dostatok denného svetla v triedach.

Ako to funguje v ZŠ v Moste pri Bratislave?

Umiestnili klimatizáciu do 6 tried otočených na V, JV, v ktorých im deti kolabovali pre vysoké teploty. Klimatizácia je v každej triede, chodby nie sú klimatizované. Triedy sú rovnako veľké ako triedy na ZŠ JA.

Klimatizácia je umiestnená vzadu v triede na stene – lamely smerujú nahor, nekmitajú. Vzduch prúdi popod strop. Nezaznamenali zvýšenú chorobnosť po nainštalovaní chladenia. Ak deti horšie znášajú klimatizáciu, sú premiestnené v rámci triedy tak, aby boli čo najmenej zasiahnuté klimatizáciou.

Hlavné chladenie miestností je od 7:00 – 7:30, neskôr počas dňa podľa potreby a po rozhodnutí učiteľa.

Servis im pravidelne zabezpečuje firma, ktorá zariadenia inštalovala. Montáž trvala 2 dni v popoludňajších hodinách.

Ako to bude fungovať na ZŠ Javorová alej?

 •       Klimatizácia bude umiestnená v 6 triedach na slnečnej strane, ktoré sa v lete prehrievajú a teplota stúpa nad 30 stupňov. V týchto triedach prišlo v horúčavách ku kolapsu detí.
 •       Zabezpečené bude pravidelné čistenie a dezinfikovanie zariadení.
 •          Chladenie bude najmä v ranných hodinách ešte pred začiatkom vyučovania. Klimatizáciu je možné ovládať telefónom.
 •      Cez wifi je možné ju zapnúť na diaľku (napr. učiteľ môže v prípade potreby zapnúť klimatizáciu z domu ešte pred tým ako príde do školy. Trieda sa tak môže chladiť v skorých ranných hodinách kým deti nie sú v triede). Neskoršie chladenie bude podľa aktuálnych potrieb (cez prestávky, počas obeda, po rozhodnutí učiteľa).
 •         Budú dodržané odporúčania na prevádzku klimatizácie – rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou, čistenie, …
 •         Klimatizácia bude umiestnená a nastavená tak, aby priamo nefúkala na deti.
 •      Nebudú potrebné vonkajšie rolety alebo žalúzie a tak bude v triedach dostatok denného svetla aj počas horúčav.
 •         Chladenie nie je možné inštalovať v priestoroch MŠ, tam bude zabezpečené tienenie priestorov.
 •         Časový termín realizácie 1-2 týždne.
 •         Financovanie klimatizácie ZŠ a zatienenia v MŠ: obec a občianske združenie. V schválenom rozpočte obce je odsúhlasená suma 9 000 eur na zabezpečenie tienenia ZŠ Javorová alej, ktoré sa použijú na tento účel. Zvyšok nákladov zaplatí Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej z 2% z daní. Celkové náklady na klimatizáciu a tienenie sa odhadujú na cca: 20 000 Eur
 •         Čo sa týka investičných aktivít v ZŠ a MŠ na Školskej (pôvodná časť CHG), v rozpočte obce sú odsúhlasené prostriedky na výmenu kotlov, rozvodov a spoluúčasť pri zatepľovaní.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na FB OZ Javoráčik alebo emailom ozzsmsja@yahoo.com

post

7 dobrých vecí – marec, apríl 2019

Osadenie cyklostojanov

Zakúpili sme a namontovali cyklostojany pred MŠ a aj pred ZŠ na Javorke. Sme radi, že deti využívajú ekologickú dopravu na cestu do školy 🙂

Kopírka

Vďaka Jozefovi Spinčiakovi má škola na JA kopírku. Personál ju určite využije.

Knihy pre školskú knižnicu

Ďakujeme za množstvo kníh, ktoré pribudli na poličkách v školskej knižnici. Dostali sme ich od rodičov, individuálnych darcov, ale aj od vydavateľstva IKAR a TATRAN.

Upratovanie 2019

Zapojili sme sa do zbierania odpadkov na mieste, kde bývame a žijeme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali.

Odrážadla pre škôlku

Výzva na posunutie už nevyužitých odrážadiel zaujala a škôlkárom pribudlo niekoľko nových tátošov.

Kampaň na 2%

Stále robíme info kampaň na poukazovanie 2% zo zaplatených daní pre ZŠ a MŠ Javorová alej. Chceli by sme ich použiť na vylepšenie areálu, školského dvora, tienenie ihrísk, či vybudovanie závlahy.

Vyhrali sme 600,- EUR od Nadácie TESCO

Financie použijeme na to, aby sme deti naučili triediť odpad. Zakúpime koše na separovaný zber.

post

Stravovacia komisia na Javorke

15.4.2019 vznikla stravovacia komisia na ZŠ a MŠ Javorová alej. Zložená je z rodičov detí, ktorí budú komunikovať s novou vedúcou jedálne na JA – p. Alenou Kordevovou.

Členovia stravovacej komisie:

Monika Karlíková

Iveta Budayová

Hana Tvrdoňová

Marcel Pečimuth

Miroslav Brandys

Martina Fančovičová

Lenka Bartelová

post

Technický stav ZŠ a MŠ Javorová alej

Obecné zastupiteľstvo schválilo vznik pracovnej komisie, ktorá mala zmapovať technický stav v ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob na Školskej ako aj ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob elokované pracovisko Javorová alej.

Za členov komisie boli zvolení: 
JUDr. Vladimíra Vydrová – starostka, Mgr. Monika Svorad – riaditeľka ZŠ
a poslanci: Ing. Ján Granec, Ing. Jozef Selep a Mgr. Katarína Bálintová

Komisia sa stretla na kontrolných dňoch v oboch budovách školy, oboznámila sa so situáciou a pripravila fotodokumentáciu.

Následne boli vypracované technické správy, za ktoré ďakujeme p. Svetkovi – obecnému architektovi a pánovi Selepovi – poslancovi obecného zastupiteľstva.

Správy si môžete prečítať kliknutím na nasledovné linky:

Technická správa k budovám ZŠ Javorová alej (veľkosť 4MB)
https://drive.google.com/open?id=1Fg-7EBva_-HlvQ–KyecowcD_99n1Y-k

Technická správa k budovám ZŠ ul. Školská (veľkosť 155 MB)
https://drive.google.com/open?id=1JFXI7i0M2IFFMc1ZQp3jZtuMvg8zHiQN

post

Transparentné účty


Prezrieť pohyby na účtoch

SK8583300000002001512277 výdavkový účet ZŠ hradia sa z neho výdavky ZŠ 
SK8183300000002801512283 príjmový ZŠ rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet.
SK1283300000002901512280 dary a projekty účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. 
SK0683300000002801512275 2% tento máme pripravený na 2 %. Využijeme ho až tento rok, keď zaregistrujeme OZ na 2%

 

SK2583300000002501512273 výdavkový účet MŠ hradia sa z neho výdavky MŠ 
SK7283300000002401512284 príjmový MŠ rodičia sem uhrádzajú platby – príspevky do rodičovského fondu. Z dôvodu zachovania anonymity (kto kedy a koľko zaplatil), nie je tento účet transparentný, nazbierané peniaze sa preposielajú na výdavkový účet.

  OZ Javoráčik:

SK1083300000002001547189 2% Tu nám budú chodiť peniaze z 2 % . V budúcnosti si necháme oba účty na 2% aj obe OZ a cez jedno budeme žiadať 2% pre škôlku a cez druhé pre školu.
SK0583300000002801594549 dary a projekty účet, ktorý používame pri účasti v rôznych súťažiach a žiadostiach o granty. 

post

2. miesto v Tesco projekte

Máme 2. miesto v Tesco projekte

ĎAKUJEME všetkým hlasujúcim za projekt Triedime v triede, ktorí hlasovali za náš projekt. Vďaka 2. miestu získavame 600,- eur na nákup nádob na triedený odpad. Školáci a škôlkári sa lepšie naučia hospodáriť s odpadom a chrániť životné prostredie.

post

Finančná podpora pre OZ na Javorke

Finančný dar pre OZ

Nakoľko sú rodičia ktorí by činnosť
nášho OZ radi podporili, ale 2 % nám darovať nemôžu, zverejňujeme číslo účtu OZ pri ZŠ a MŠ Javorová alej.

SK1283300000002901512280

Ak by chceli, aby sa použili na nejaký konkrétny účel poprosíme info do poznámky, prípadne či je to pre MŠ alebo ZŠ.