Nový bezpečný vchod a cykloprístrešky na Javorke

23.11.2020 – ĎAKUJEME ? V škole na Javorke máme nový bezpečný vchod a prístrešky na bicykle. ✅ veľká vďaka JOZEF SELEP – za naplánovanie nového vstupu, prístreškov a dar 200 eur.✅ vďaka patrí OBCI CHG, ktorá práce realizovala, financovala materiál na vchod.✅ OZ JAVORÁČIK financovalo prístrešky, úpravu chodníka a zastrešovalo celý projekt.✅ Projekt sumou 500 eur podporila Nadácia Allianz v rámci projektu Na bicykli do školy.? Na vás je už len bezpečný vstup využívať ?

post

Správa o činnosti OZ Javoráčik 2019

Stovky hodín práce sú za nami a my vám môžeme ukázať odpočet toho čo sa nám podarilo v roku 2019. Ďakujeme každému kto sa svojou aktivitou zapojil a pomohol OZ Javoráčik a najmä deťom v škole a škôlke.

Správa o činnosti / 2019
Plánované aktivity / 2020
Správa o činnosti / 2019

Záverečná správa o činnosti OZ Javoráčik za rok 2019

Správa o činnosti 2019

Plánované aktivity / 2020

Čo by sme chceli dosiahnuť v roku 2020?

Podať žiadosť  – participatívny rozpočet obec Ch. Grob 2500 Eur na zelenú stenu

Podať žiadosť – nadácia DM, nadácia SLSP, nadácie DELL, nadácia VÚB, nadácia Orange (lesopark Čierna Voda, nákup opakovateľne použiteľných pohárov, osvetlenie lúčneho koníka a pitná fontánka, zelená stena na Javorke)

Podať žiadosť – nadácia Tesco vrecká na mikulášske balíčky (výroba vreciek dôchodcovia Ch. Grob, obyvatelia a chránená dielňa)

Podať žiadosť  o dotáciu Gesto pre mesto – pomôcky na gymnastiku

Podať žiadosť  nadácia Allianz – prístrešok na bicykle

Podať žiadosť na envirofond

Podať žiadosť  o dotáciu BSK participatívny rozpočet 2020 – zelená stena na Javorke

Zopakovať akciu s knihami a odrážadlami.

Zabezpečiť nástenku pre OZ v MŠ aj ZŠ 2 ks

Zvončeky do každej ŠKD triedy – zrušenie služby

Dovybavenie PC miestnosti

Odkladací uzamykateľný priestor pod schodišťom

Pokračovať v obstarávaní náradia pre OZ na brigády –cca 50 Eur na rok a postupne kupovať (najskôr výzvu na darovanie)

Dokončiť: závlaha, zelená stena

Brigády – založenie trávnikov zvyšok areálu –  v závislosti od projektu dostavby a telocvične, realizácia závlahy, dorobenie potrebného počtu vyvýšených záhonov,tienenie,  hadice s rozstrekovaním 10 m za cca 10 eur.

Pripraviť rozpočty pre MŠ a ZŠ rodičovské fondy plus čerpanie 2% pripraviť do septembra 2020, tak aby mohli byť schválené na plenárnych a následne triednych aktívoch.

Do rodičovského fondu ZŠ ponechať 25 Eur a budú sa z toho hradiť aj divadielka a spol., celkovo to počas roka bolo cca 10 Eur plus 6 Eur fotenie, 5 Eur mikulášske balíčky a 5 Eur MDD – napr. budúci v roku 2020 by mohli dostať šiltovky s logom.

 

Športový klub Javoráčik –  začali futbalové tréningy pod vedením Ľuboša Floreka.

post

Ako sme použili vaše 2% v roku 2019?

Čerpanie financií z 2% za rok 2019

vyzbierané  17 755,09 €

 vyčerpané     9 982,52 €

 zostatok        7 772,57 €

Zostatok financií plánujeme použiť na nákup a osadenie retenčnej nádrže k studni, vybudovanie závlahy, dofinancovanie zelenej steny na MŠ Javorka, lesopark Čierna voda (pri ihrisku lúčny koník), sieťky proti hmyzu na okná v jedálni a kuchyni.

Vybudovanie studne

Jeden z finančne najnáročnejších projektov bola vŕtaná studňa, ktorá bude slúžiť na zalievanie areálu počas horúčav.

Suma: 4099,46 €

CLIL za 2% z daní

Darcovia 2% z daní mohli časť darovanej sumy použiť na financovanie CLILu. Celkovo sme poukázali:

Suma: 1880,63 €

Chladenie v škole

Vďaka 2% sa nám podarilo zrealizovať aj veľký projekt klimatizovania tried.

Suma: 1080 €

Tienenie v škôlke

Spolufinancovali sme a organizačne realizovali zatienenie škôlkárskych tried, ktoré sa prehrievali.

Suma: 1080 €

Vylepšenie areálu

Spolu so 40 rodičmi sme skrášlili areál, upravili detské ihrisko, postavili pieskovisko, vyčistili záhony, zasadili stromy a rastliny, zasiali trávnik.

Suma: 652 €

Záhony pre školu a škôlku

Financovali sme materiál na vyvýšené záhony a s pomocou rodičov sme ich vyrobili.

Suma: 685,18 €

Kúpa stojanov na bicykle

Tak ako sme sľúbili, deťom pribudli ďalšie stojany na bicykle.

Suma: 220,64 €

Ďalšie drobné projekty financované z 2%

  • kúpa dávkovačov utierok a mydla do ZŠ (140 €)
  • občerstvenie interkultúrny workshop (90 €)
  • lekárnička pre ŠKD (34 €)
  • beseda s Jánom Volkom (20 €)
post

Ako použiť 2% – 3% na úhradu za CLIL?

Ak darujete časť vašich daní pre OZ Javoráčik, použijeme ich aj na úhradu programu CLIL pre vaše dieťa.

PRAVIDLÁ:
1️⃣ V daňovom priznaní poukázať 2% – 3% pre OZ Javoráčik
2️⃣ Poslať nám kópiu tlačiva na poukázanie 2%, meno dieťaťa a jeho triedu na javoracik@yahoo.com (do 30.9.2020) spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov3️⃣ Z 2% sa na CLIL uplatní 70% sumy
4️⃣ Zľava na CLIL bude poskytnutá v školskom 2020/2021
5️⃣ V prípade odloženia podania daňového priznania je termín do 31.01.2021

Ako použijeme darované 2%?

V roku 2019 sa nám toho naozaj veľa podarilo klíma, tienenie, studňa, … pozrite sa. Ešte sme však neskončili a plánov máme naozaj veľa. Na to opäť potrebujeme vašu pomoc.

 

 

 

Automatická závlaha

Studňu sa nám už podarilo zafinancovať, ale chýba ešte automatická závlaha.

 

 

Zeleň v areáli

Budeme pokračovať vo vylepšovaní školského areálu.

 

 

Zelená stena v MŠ

Pôjde o jeden z najväčší projektov, ktorý sme doteraz robili. Škôlku zatieni živá zelená stena.

 

 

Tienenie na ihriská

Škôlkárom by sme chceli zariadiť tienenie na detské ihriská.

 

 

Učebné pomôcky

Radi by sme dokúpili chýbajúce hračky, či učebné pomôcky.

post

Brigáda – 28.9.2019 od 9:00

Čo budeme robiť?

–  Vyvýšené záhony

– Montáž cyklostojanov

–  Úprava zadného detského ihriska

–  Oprava stromových podpier

–  Výroba detského pieskoviska

–  Odburinenie a výsadba trávy

–  Presadenie stromov

–  Montáž a osadenie kompostérov

Čo si priniesť?

– vlastné náradie: lopaty, motyky, metly, rukavice

– aku skrutkovače

– skrutky do dreva, klince – klince do dreva

– fúrik

– prebytočné kvety – trvalky, jedlé kríky (maliny, černice)

Kto môže prísť?

Všetci, aj zo školy aj zo škôlky 🙂

Príďte aj s deťmi, môžu pomáhať alebo sa pohrať v „detskom kútiku,“ kde budú deti vyrábať a kresliť.

post

Darovanie financií, materiálu

Chcete nám darovať financie alebo materiálne vybavenie?

Veľmi si ceníme každú pomoc, či už spoluprácou na projektoch, fyzicky na brigádach alebo vašimi schopnosťami a znalosťami. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa rozhodnúť podporiť OZ Javoráčik aj finančne alebo materiálne. Všetky prostriedky smerujú do školy a škôlky a sú použité v prospech detí.

Dar môžete zrealizovať prostredníctvom darovacej zmluvy. Stačí ak nám ju vhodíte do našej poštovej schránky pri bočnom vchode do školy.
DAROVACIA ZMLUVA NA STIAHNUTIE.

Číslo účtu OZ Javoráčik: SK05 8330 0000 0028 0159 4549

post

8 dobrých vecí v máji

Brigáda na Javorke 1.

Zasiali sme trávnik na plochu pri ZŠ, vyrobili sme 7 kusov vyvýšených záhonov, vytrhali sme najmenej 12 vriec buriny, spílili suché vetvy stromov, zasadili kvety a kríky.

Vŕtanie studne

Vrtná spoločnosť začala s geologickým prieskumom na mieste, kde budú následne vŕtať studňu. *** Vybudovanie studne financuje naše OZ.

Pripravujeme prestrešenie multifunkčného ihriska

Riešime optimálny spôsob ako financovať prestrešenie ihriska, aby naše deti mohli športovať aj v zime. Súčasné cvičiace miestnosti poslúžia ako triedy pre prváčikov.

Rozbehli sme projekt chladenia budovy

Zistili sme ako funguje klimatizácia v iných školách, nechali sme vypracovať cenové ponuky, pripravili sme informačný materiál pre rodičov, posunuli sme tému klimatizácie na Radu školy. Čakáme už len na samotnú realizáciu. **** Kúpu klimatizácie a tienenia spolufinancuje naše OZ.

Spolupracujeme na zavedení CLIL

Sme nápomocní pri zavádzaní CLIL v našej škole. Veríme, že od septembra bude naša škola o krok bližšie k efektívnej výučbe angličtiny.

Brigáda na Javorke 2.

V máji sme si urobili aj druhú brigádu, na ktorej sme upravili trávnik po geologickom vrte a vyrobili ďalšie 4 vyvýšené záhony.

Zabezpečili sme odmeny na MDD

Pre školu aj škôlku sme zabezpečili odmeny za súťaže na Deň detí.

Lekárnička pre družinu

Pobyt detí vonku sprevádzajú aj malé zranenia a tak sme ŠKD vybavili lekárničkou.

post

Zavedenie metódy Clil

Otázky k metóde CLIL – výučba anglického jazyka

prerokované na Rade školy – 20.5.2019

 

1. Záväzné prihlášky od rodičov pre prihlásenie detí na Clil výučbu sú termínovo nastavené do 30.4.2019, pričom v máji majú byť podpísané zmluvy medzi rodičmi a občianskym združením školy pre Clil výučbu – nie škola? (J.Selep)

Zmluvy sú medzi rodičmi a OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. To momentálne zakladá advokátska kancelária. Dostali pokyn až po oznámení počtu záujemcov o ANJ program na škole (J. Marček).

2. Finančné prostriedky od rodičov = 110 Eur/mesiac nemá vyberať škola, lebo zo zákona nie je podnikateľský subjekt, ale má to byť naviazané na občianske združenie školy a to má následne príslušnú časť prostriedkov preposlať škole na materiálno-technické vybavenie a príslušnú časť poskytovateľovi služby Clil metódy. Ako to je poriešené vo väzbe finančných tokov obec – škola = ako je to poriešené v oboch rozpočtoch t.j. rozpočte obce a školy???? (J. Selep)

Rodičia platia OZ za služby a tovar, ktorý je potrebný na zabezpečenie učenia ANJ prostredníctvom zahraničných lektorov na základe Zmluvy o súčinnosť OZ so školou. Materiálne veci sú darované škola na základe darovacej zmluve. Ak ostanú v rozpočte financie, vedenie OZ osloví vedenie školy a prispeje na projekty, ktoré škola potrebuje odfinancovať. Je to dobrá vôľa OZ. Určite OZ neurčí presne sumu, lebo sa nedá presne povedať, koľko OZ vyberie financií. Výška ročného obratu OZ závisí počtu detí v triedach, počtu zliav (súrodencov, zamestnaneckých a iných zliav, výber 2 percent z daní, počet neplatičov, atď). (J. Marček)

3. Súčasné triedy sa budú musieť preskupiť pre deti s Clil metódou výuky a bez Clil metódy, aký to bude mať vplyv na kapacitné možnosti školy s potrebou aspoň 3och nových prváckych tried pre šk.rok 2019/2020 = aj prevádzkové náklady a rovnako na mzdové náklady školy??? (J. Selep)

Z organizačných dôvodov je deti lepšie dať do jednej triedy, škola si určí počet tried s CLIL do budúcich rokov. Prevádzkové náklady budú rovnaké ako by to bola riadna trieda- nemá to žiadny vplyv na rozpočet. Náklady platia rodičia – na vybavenie, pomôcky, lektorov… (vedenie ZŠ)

4. V neposlednom rade podľa informácie budú rozdiely aj v množstve absolvovanej výučby niektorých predmetov medzi žiakmi s Clil výučbou a bez nej -napr. SJ a Anj jazyky???? (J. Selep)

Nebude. Žiaci v ANJ triedach majú štátom garantované kurikulum tak isto, ako žiaci v normálnych triedach. (J. Marček)

5. Dopad na vyučovanie – na hodinovú dotáciu (teda praktické riešenie ako s učivom – či sa bude stíhať preberať)? (K. Blaščáková)

Lektori učia tú istú tému, ako normálny učiteľ po ŠkVP. Lektor spolupracuje s učiteľom daného predmetu. Ide sa podľa učenia CLIL, ktoré je presne definovaná pedagogicko-organizačných pokynoch. (J. Marček)

6. Zapracovanie tohto vyučovania do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických výchovno-vzdelávacích plánov (spôsoby implementácie – teda ako a kto to vlastne do tých plánov bude dávať)? (K. Blaščáková)

Nie je nič potrebné nikam dávať. Keď sa učí kolobeh vody, lektor učí kolobeh vody v angličtine. (J. Marček)

7. Kvalifikovanosť pedagógov, ak pedagóg vyučuje daný predmet, či je naň riadne kvalifikovaný? (K. Blaščáková)

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa lektor podieľa na vyučovaní, kde triedny učiteľ je na hodine. Lektor má mať VŠ vzdelanie prvého stupňa. (J.Marček)

8. Naša úloha ako pedagógov v tomto celom, kto si bude robiť prípravy na hodiny, ako sa bude napĺňať obsahový a výkonový štandard na danej hodine? (K. Blaščáková)

Lektor odučí hodinu v spolupráci s slovenským učiteľom. Lektor si spraví prípravu a odučí hodinu. (J.Marček)

9. Ktoré OZ bude uzatvárať zmluvy s rodičmi? Kedy bude zmluva pre rodičov zverejnená? (L. Ježeková H.)

OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. Jej znenie môžeme pripraviť aj teraz, ale zmluvy sa pravdepodobne budú dávať rodičom prvý septembrový týždeň. (J.Marček)

10. Aký je predpokladaný počet tried – celé triedy CLIL a či budú aj polovičné CLIL triedy (sú na ne kapacitné možnosti)? (L. Ježeková H.)

V budúcom roku si určíme presné pravidlo pre CLIL triedy – jedna – dve triedy na ročník, podľa kapacít školy.

V šk.roku 2019/2020 – ZŠ Školská: 1x prvácka trieda, ZŠ Javorová alej: 2x prvácka trieda, 1,5 x druhácka trieda, 1x tretiacka trieda, 1x štvrtácka trieda, 1,5x piatacka trieda. Info o rozdelení bude dostupné cez Edupage. (vedenie ZŠ)

11. Prosím priniesť k nahliadnutiu – vzorový rozpočet (na čo smerujú financie 110 eur/mesačne/žiak), zmluvu medzi rodičom a OZ, darovaciu zmluvu medzi OZ a školou. Prípadne iné zmluvné dokumenty, ktoré sa uzatvárajú medzi subjektami. (L. Ježeková H.)

Prikladáme vzorový rozpočet. Stačí zadať celkovú sumu a tabuľka sa preráta. (J.Marček)

OZ ANJ Ch Grob vzorovy rozpocet