post

Zavedenie metódy Clil

Otázky k metóde CLIL – výučba anglického jazyka

prerokované na Rade školy – 20.5.2019

 

1. Záväzné prihlášky od rodičov pre prihlásenie detí na Clil výučbu sú termínovo nastavené do 30.4.2019, pričom v máji majú byť podpísané zmluvy medzi rodičmi a občianskym združením školy pre Clil výučbu – nie škola? (J.Selep)

Zmluvy sú medzi rodičmi a OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. To momentálne zakladá advokátska kancelária. Dostali pokyn až po oznámení počtu záujemcov o ANJ program na škole (J. Marček).

2. Finančné prostriedky od rodičov = 110 Eur/mesiac nemá vyberať škola, lebo zo zákona nie je podnikateľský subjekt, ale má to byť naviazané na občianske združenie školy a to má následne príslušnú časť prostriedkov preposlať škole na materiálno-technické vybavenie a príslušnú časť poskytovateľovi služby Clil metódy. Ako to je poriešené vo väzbe finančných tokov obec – škola = ako je to poriešené v oboch rozpočtoch t.j. rozpočte obce a školy???? (J. Selep)

Rodičia platia OZ za služby a tovar, ktorý je potrebný na zabezpečenie učenia ANJ prostredníctvom zahraničných lektorov na základe Zmluvy o súčinnosť OZ so školou. Materiálne veci sú darované škola na základe darovacej zmluve. Ak ostanú v rozpočte financie, vedenie OZ osloví vedenie školy a prispeje na projekty, ktoré škola potrebuje odfinancovať. Je to dobrá vôľa OZ. Určite OZ neurčí presne sumu, lebo sa nedá presne povedať, koľko OZ vyberie financií. Výška ročného obratu OZ závisí počtu detí v triedach, počtu zliav (súrodencov, zamestnaneckých a iných zliav, výber 2 percent z daní, počet neplatičov, atď). (J. Marček)

3. Súčasné triedy sa budú musieť preskupiť pre deti s Clil metódou výuky a bez Clil metódy, aký to bude mať vplyv na kapacitné možnosti školy s potrebou aspoň 3och nových prváckych tried pre šk.rok 2019/2020 = aj prevádzkové náklady a rovnako na mzdové náklady školy??? (J. Selep)

Z organizačných dôvodov je deti lepšie dať do jednej triedy, škola si určí počet tried s CLIL do budúcich rokov. Prevádzkové náklady budú rovnaké ako by to bola riadna trieda- nemá to žiadny vplyv na rozpočet. Náklady platia rodičia – na vybavenie, pomôcky, lektorov… (vedenie ZŠ)

4. V neposlednom rade podľa informácie budú rozdiely aj v množstve absolvovanej výučby niektorých predmetov medzi žiakmi s Clil výučbou a bez nej -napr. SJ a Anj jazyky???? (J. Selep)

Nebude. Žiaci v ANJ triedach majú štátom garantované kurikulum tak isto, ako žiaci v normálnych triedach. (J. Marček)

5. Dopad na vyučovanie – na hodinovú dotáciu (teda praktické riešenie ako s učivom – či sa bude stíhať preberať)? (K. Blaščáková)

Lektori učia tú istú tému, ako normálny učiteľ po ŠkVP. Lektor spolupracuje s učiteľom daného predmetu. Ide sa podľa učenia CLIL, ktoré je presne definovaná pedagogicko-organizačných pokynoch. (J. Marček)

6. Zapracovanie tohto vyučovania do Školského vzdelávacieho programu a do Tematických výchovno-vzdelávacích plánov (spôsoby implementácie – teda ako a kto to vlastne do tých plánov bude dávať)? (K. Blaščáková)

Nie je nič potrebné nikam dávať. Keď sa učí kolobeh vody, lektor učí kolobeh vody v angličtine. (J. Marček)

7. Kvalifikovanosť pedagógov, ak pedagóg vyučuje daný predmet, či je naň riadne kvalifikovaný? (K. Blaščáková)

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa lektor podieľa na vyučovaní, kde triedny učiteľ je na hodine. Lektor má mať VŠ vzdelanie prvého stupňa. (J.Marček)

8. Naša úloha ako pedagógov v tomto celom, kto si bude robiť prípravy na hodiny, ako sa bude napĺňať obsahový a výkonový štandard na danej hodine? (K. Blaščáková)

Lektor odučí hodinu v spolupráci s slovenským učiteľom. Lektor si spraví prípravu a odučí hodinu. (J.Marček)

9. Ktoré OZ bude uzatvárať zmluvy s rodičmi? Kedy bude zmluva pre rodičov zverejnená? (L. Ježeková H.)

OZ Angličtina ZŠ CH. Grob. Jej znenie môžeme pripraviť aj teraz, ale zmluvy sa pravdepodobne budú dávať rodičom prvý septembrový týždeň. (J.Marček)

10. Aký je predpokladaný počet tried – celé triedy CLIL a či budú aj polovičné CLIL triedy (sú na ne kapacitné možnosti)? (L. Ježeková H.)

V budúcom roku si určíme presné pravidlo pre CLIL triedy – jedna – dve triedy na ročník, podľa kapacít školy.

V šk.roku 2019/2020 – ZŠ Školská: 1x prvácka trieda, ZŠ Javorová alej: 2x prvácka trieda, 1,5 x druhácka trieda, 1x tretiacka trieda, 1x štvrtácka trieda, 1,5x piatacka trieda. Info o rozdelení bude dostupné cez Edupage. (vedenie ZŠ)

11. Prosím priniesť k nahliadnutiu – vzorový rozpočet (na čo smerujú financie 110 eur/mesačne/žiak), zmluvu medzi rodičom a OZ, darovaciu zmluvu medzi OZ a školou. Prípadne iné zmluvné dokumenty, ktoré sa uzatvárajú medzi subjektami. (L. Ježeková H.)

Prikladáme vzorový rozpočet. Stačí zadať celkovú sumu a tabuľka sa preráta. (J.Marček)

OZ ANJ Ch Grob vzorovy rozpocet

2 thoughts on “Zavedenie metódy Clil

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.